Algemene voorwaarden2018-06-11T12:20:40+00:00

Algemene voorwaarden Stichting !Triggr

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Activiteit: Een activiteit/evenement/cursus/workshop/kinderpartijtje/teambuilding en alles wat hier niet genoemd is, maar wel onder de definitie van ‘activiteit’ zou vallen, die wordt georganiseerd door de stichting !Triggr
B. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan een activiteit.
C. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan een activiteit
D. Organisator: stichting !Triggr
E. Inschrijfgeld / lesgeld: het geheel aan kosten die door !Triggr in rekening worden gebracht voor deelname aan een activiteit. De kosten zijn, waar van toepassing, altijd inclusief BTW.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van elke activiteit.

Artikel 2 Deelname
1. Deelname aan een activiteit is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die ten minste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
2. De deelnemer mag aan een activiteit slechts deelnemen indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
3a.  De deelnemer mag tot 48 uur van te voren de deelname aan de activiteit annuleren, er wordt 10% administratiekosten berekend over het lesgeld/inschrijfgeld. Indien dit wel binnen 48 uur voor aanvang van de activiteit gebeurt, dan is de deelnemer verplicht tot het betalen van het volledige lesgeld/inschrijfgeld.
3b. Indien de deelnemer verhinderd is – ongeacht om welke reden – om aan een activiteit deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. In uitzonderlijke gevallen wordt restitutie overwogen.
3c. Wanneer je een abonnement afneemt, dan wordt dit abonnement automatisch verlengd met dezelfde periode als waarin je hem afneemt. Opzegging dient minstens 1 maand vantevoren worden gedaan.
3d. Je gaat een abonnement aan voor de yogalessen, Tai Chi lessen, de Groene Hart Wandelgroep, de Groene Hart Fietsgroep en de Groene Hart Leesclub. Deze hebben ieder verschillende tijdvakken.
4. De organisator kan op grond van omstandigheden besluiten de activiteit geen doorgang te laten vinden.
5. De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de activiteit voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. De organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten een route en /of het programma van een activiteit te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
6. Een besluit van de organisator om een activiteit geen doorgang te laten vinden, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten, waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.
7. Sinds 22 januari 2016 biedt de organisator bij een selectie uit de evenementen de mogelijkheid om 1 gratis proefles te volgen. Als dit van toepassing is, wordt dit als zodanig in de omschrijving van het evenement vermeld. De les is alleen gratis als daarna geen gebruik gemaakt wordt van de andere lessen in een blok van lessen.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.
2. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan een activiteit.
3. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid, in zowel psychische als fysieke zin, vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich ook door training of anderzijds voldoende heeft voorbereid op een activiteit met een sportief karakter.
4. De deelnemer vrijwaart de organisator van alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan een activiteit. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
5. Sponsors van een activiteit en de gemeente zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van enige aansprakelijkheid.
6. De organisator houdt te allen tijde het recht en de mogelijkheid om onaangekondigd en niet gecommuniceerd wijzigingen in deze algemene voorwaarden door te voeren, mits deze niet onredelijk zijn.

Artikel 4 Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond een activiteit gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand.
De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden onder andere gebruikt voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. Daarnaast kan de organisator de persoonsgegevens ook gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief. De persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie omtrent de relevante activiteit(en) aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het opslaan van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.
De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn of haar naam en eventuele (wedstrijd-) resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in kranten, magazines en/of via internet.

Regels/omgangsnormen voor docenten die lesgeven aan kinderen bij stichting !Triggr
– Een docent is in principe nooit alleen met kinderen in !Triggr-pand aanwezig; er zal naast de docent – voor zover mogelijk altijd – een vrijwilliger aanwezig zijn.
– De docenten spreken de kinderen met hun voornaam aan. We gebruiken geen bijnamen. Met grapjes rond namen moeten we erg voorzichtig zijn.
– De kinderen spreken de docenten met “U” aan. Soms kan een kind in een gewone natuurlijke situatie “je” gebruiken. De docenten mogen met het gebruik van de aanspreektitel “juf” of “meester” met hun voornaam of achternaam aangesproken worden. Op het niet juist gebruiken van de naam behoort een kind aangesproken te worden. Houd echter rekening met de leeftijd.
– Voor jonge kinderen kan het zinvol zijn kinderen op schoot te nemen, bijvoorbeeld om een kind te troosten. Van het op schoot nemen maken we echter geen gewoonte.
– Docenten nodigen de kinderen als regel niet bij zich thuis uit. Als kinderen uit zichzelf komen, dan liefst niet alleen.
– Een kind blijft nooit alleen in een ruimte met een docent achter een gesloten deur. Bij vertrek van docent en vrijwilliger, gaan ook de kinderen naar huis.
– Afbeeldingsmateriaal waarop personen als lustobject staan afgebeeld worden buiten het gebouw gehouden.
– Er worden geen grappen gemaakt met de bedoeling anderen omlaag te halen. Een grapje op zijn tijd moet kunnen, maar als er aangegeven wordt dat men te ver gaat, moet onmiddellijk gestopt worden.
– De gedragsregels zijn bij !Triggr aanwezig. Elke docent heeft een kopie in zijn/haar bezit. Als ouders erom vragen kunnen deze regels doorgesproken en toegelicht worden.
– Bij stichting !Triggr moeten kinderen en leerkrachten zich thuis kunnen voelen. Als men zich niet prettig behandeld voelt hoort men dat uit te kunnen spreken en behoren de anderen serieus op deze zaken in te gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van stichting !Triggr.